Print

STON-1

Lewistown to Milroy. Originates.

Listed in 1951 234-B.

STON-2

Milroy to Lewistown. Terminates.

Listed in 1951 234-B.